Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Zarz?dzenie nr 12

ZARZ?DZENIE NR 12
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 listopada 1999 r.
w    sprawie:   wprowadzenia    regulaminów   organizacyjnych   jednostek naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 póz. 385) oraz § 20 ust. l Statutu Uniwersytetu, zarz?dzam co nast?puje:

§ 1

Wprowadza si? w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie nast?puj?ce regulaminy:
• Regulamin Organizacyjny Wydzia?u,
• Regulamin Organizacyjny Instytutu Wydzia?owego,
• Regulamin Organizacyjny Katedry,
• Regulamin Organizacyjny Zak?adu (Kliniki),
• Regulamin Organizacyjny Studium J?zyków Obcych,
• Regulamin Organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
• Regulamin Organizacyjny Biblioteki G?ównej.


§ 2

Regulaminy wymienione w § l okre?laj? zakres dzia?ania jednostki organizacyjnej, jej struktur? wewn?trzn? oraz zakres obowi?zków dyrektora i kierownika tych jednostek.


§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


                 Rektor
 Prof.dr hab. Ryszard J. Górecki                


Ta strona by?a odwiedzana 1689 razy (w tym z UWM 224 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa